• Næstved Jagtforening

Vedtægter

Vedtægter for Næstved Jagtforening

 

1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Næstved Jagtforenin
1.2 Foreningens hjemsted er Næstved kommune.

2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen.
2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2.

4 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.
5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest den 1. februar før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved indkaldelse i foreningens nyhedsbrev med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske ved brev til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

9 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan dog alene stemme i henhold til én fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10 Bestyrelsen
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand en næstformand, en kasserer, en sekretær og en udvalgsansvarlig.
10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11 Tegningsret
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12 Formue og regnskabsår
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter, sikre værdipapirer eller fast ejendom.
12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13 Udvalg
13.1 Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg efter behov. Udvalgsmedlemmer udpeges blandt foreningens medlemmer.

14 Revision
14.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
14.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
14.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

15 Sammenslutning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtlforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

16 Opløsning
16.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
16.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.

17 Ikrafttræden
17.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 20. September 2011 træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.
Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen

Næstved den 22 / 09 2011

Formand: Susan Jørgensen

Den  20 /09 2011

Dirigent: Nils Byskog-Ottosen


Godkendt af Danmarks Jægerforbund's hovedbestyrelse
den _ _ / _ _ 20_ _


Direktør

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/